უპირატესობა შედეგია ცოდნისა

სერვისები

წლიური აღრიცხვა

საბუღალტრო აღრიცხვის სწორი ორგანიზაციის უზრუნველყოფა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბუღალტრული დოკუმენტების აღრიცხვის რეგისტრების დროული წარმოება; ბუღალტრული დოკუმენტების აღრიცხვის რეგისტრების წარმოება და თავისდროულ გაფორმებასა და მომხდარი ოპერაციების კანონიერებაზე წინასწარი კონტროლის განხორციელება; კონტროლის დაწესება სახსრების ეკონომიურად ხარჯვაზე და მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებაზე (ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯთა ნუსხის შესაბამისად დადგენილი წესით მათში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით)

სრულად

სტრუქტურა

                  გამოვიდა მორიგი №1(72)                                        გამოვიდა მორიგი №9(285)

               "ბიზნესი და მენეჯმენტი"                                   "აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები"

     

 

სიახლეები